Povinné informace

Obec Čepřovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Čepřovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Čepřovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Obec Čepřovice - starostka Barbora Poláčková, 606630489, obec.ceprovice@seznam.cz

                             - místostarosta Václav Řízký, 724181095, obec.ceprovice@seznam.cz

Zastupitelstvo obce - Václav Plevka

                                    - Václav Lafata

                                    - Petr Pech

                                    - Jana Pechová

                                    - Jan Poláček

Finanční výbor zastupitelstva - Václav Plevka - předseda finančního výboru

                                                     - Eva Poláčková - členka finančního výboru

                                                     - Klára Koubová - členka finančního výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva - Jana Pechová - předseda kontrolního výboru

                                                      - Anna Jáchymová - členka kontrolního výboru

                                                      - Antonín Smíšek - člen kontrolního výboru

Účetní obce - Marie Smetková, 602257539, ucetni.ceprovice@seznam.cz

4. Kontaktní údaje

Čepřovice 58
38756 Čepřovice
Mobil: 606 603 489
Telefon: 383 388 054 
E-mail: obec.ceprovice@seznam.cz
WWW: www. ceprovice.w1.cz
ID Datové schránky: mzsam8q 

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Čepřovice 58
  38756 Čepřovice

 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Čepřovice 58
  38756 Čepřovice

 • 4.3. Úřední hodiny

  pondělí - 7:30 - 15:00 hod

  úterý - dle telefonické dohody

  středa - 7:30 - 15:00 hod

  čtvrtek - dle telefonické dohody

  pátek - 7:30 - 11:00 - 18:00 - 20:00

  pátek 18:00 - 20:00 CzechPoint a evidence obyvatel

 • 4.4. Mobilní čísla

  606630489 starostka, 724181095 místostarosta

 • 4.5. Telefonní čísla

  383 388 054 obecní úřad

 • 4.6. Adresa internetové stránky

  http://www.ceprovice.w1.cz/

 • 4.7. Adresa e-podatelny

 • 4.8. Další elektronické adresy

  obec.ceprovice@seznam.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka - 9425291/0100

Česká národní banka - 94-2514291/0710

Poštovní spořitelna - 111634276/0300

Transparentní účet pro Martínka - 115-5499120257/0100

(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/106225304-obec-ceprovice/detail-uctu-1155499120257.shtml)

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00228702

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00228702

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty obce.

8.1. strategický plán obce -

8.2. rozpočty obce - http://www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska&priznak=4

                                  - http://www.ceprovice.w1.cz/rozpoctove-dokumenty/1507120035-0

                                  - http://www.ceprovice.w1.cz/rozpoctove-dokumenty

9. Žádost o informace.

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Čepřovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
·       na úřední desce u obecního úřadu
·       na internetové desce obce
·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
·       osobně na Obecním úřadě v Čepřovicích v úředních dnech a v úředních hodinách: 

pondělí - 7:30 - 15:00 hod

středa - 7:30 - 15:00 hod

pátek - 7:30 - 11:00 - 18:00 - 20:00

·       telefonicky na tel. č.: 383 388 054, 606 630 489

Písemně
·       na adrese: Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

eElektronickou poštou
·       e-mail: obec.ceprovice@seznam.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 
·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) 
·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 
·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, e-mail: obec.ceprovice@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 7 dní v případě odkázání žadatele pouze na odkaz a 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:
a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c)       nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
a)       písemně
b)       nahlédnutím do spisu
c)       pořízením kopie
d)       na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

 

11. Opravné prostředky

11.1 Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

11.3 Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

http://www.ceprovice.w1.cz/formulare-ke-stazeni

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska&priznak=3

Vydané právní předpisy

Obec Čepřovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
http://www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska

http://www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska&priznak=2

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Usnesení nebylo dosud Obecním úřadem vydáno

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Obecní úřad nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Čepřovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska&priznak=5

 

 

 • 17.1. Rozsudky
  Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán
 • 17.2. Výdaje na soudy
  Obec žádné výdaje na soudy nemá

18. Další povinně zveřejňované informace

18.1 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Obecní úřad Čepřovice nevede žádný veřejný rejstřík.

Uvádíme zde odkazy na jiné veřejně přístupné rejstříky:

Centrální registr živnostenských povolení

provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání.

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný Ministerstvem financí.

Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání v odkaze Ekonomické subjekty.

JUSTICE

Oficiální server českého soudnictví.

Naleznete zde:

- Obchodní rejstřík

- Insolvenční rejstřík

- další informace a evidence

eJUSTICE

Systém elektronického a internetového soudnictví.

Naleznete zde:

ePlatební rozkaz

ePodatelna

eTrestní řízení

infoDeska

infoJednání

infoData

infoSoud

Insolvenční rejstřík

Judikatura

Obchodní rejstřík

Rejstřík trestů

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Ostatní registry a rejstříky státní správy

Rejstříky a registry na stránkách Českého informačního serveru.

Katastr nemovitostí

 

 •  
 •  

18.2 Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 18 odst. 2

Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městyse Staré Město pod Lanštejnem

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

Doba uchování: 50 let

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v

platném znění

Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území městyse Staré Město pod Lanštejnem

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5

po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č.

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: 15 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané městyse Staré Město pod Lanštejnem starší 18 let

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: ÚM Staré Město pod Lanštejnem

Doba uchování: 5 let

18.3 Povinně zveřejňované informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

 

Zákon ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Od 1. 9. 2017 spravuje Ministerstvo spravedlnosti Centrální registr oznámení. Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz

 

18.4 Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

 

Podle zákona je dána povinnost aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (od 1.9.2012 byla nově uložena tato povinnost orgánům ochrany ovzduší, kterým jsou též některé úřady obcí a městských částí a vojenské újezdy, § 27 odst.1 a 2).  

Nebyla podána žádost o závazné stanovisko a povolení provozu.

Nebyla vydáno závazné stanovisko a povolení provozu.