2014

https://strakonicky.denik.cz/hasici/hasicum-z-ceprovic-dali-k-narozeninam-auto-20140416.html